Hrázkování, důlkování

Technologie hrázkování je použitelná při pěstování brambor a spočívá v založení ochranných hrázek v meziřadí hrůbků. Hrázkovačem se založí ve stejné vzdálenosti hrázky mezi hrůbky, čímž vznikne řada malých akumulačních příkopů, které brání vzniku soustředěného povrchového odtoku a podporují zadržení vody přímo na pozemku. Hrázkování lze provést následovně:

• provádí se bezprostředně po výsadbě brambor speciálním strojem – hrázkovač,
• řádky musí být vedeny vrstevnicově,
• aby bylo opatření co nejúčinnější, max. nepřerušená délka pozemku po svahu (spádnici) by neměla přesáhnout 300 metrů.

4-14.png
Obr. 4-14: Detail hrázkovače brambor


Technologie důlkování je použitelná obdobně jako hrázkování u brambor, místo hrázek jsou ale vytvářeny důlky. Jde o klasickou technologii pěstování s cílem vytvořit důlky v meziřadí ve vzdálenosti 30–40 cm. Důlky omezují povrchový odtok v meziřadí a zvyšují infiltraci vody. Zpravidla se uvažuje, že lze na 1 ha vytvořit 28 000 důlků o objemu 2 l, což představuje možnost zadržení 56 m3ha-1. Důlkování lze provést následovně:

• provádí se bezprostředně po výsadbě brambor speciálním strojem – důlkovačem, který je možno připojit za zahrnovací radlice sazeče a tělesa oborávače brambor,
• řádky musí být vedeny vrstevnicově,
• aby bylo opatření co nejúčinnější, max. nepřerušená délka pozemku po svahu (spádnici) by neměla přesáhnout 300 metrů.

4-15.png
Obr. 4-15: Zařízení na důlkování brambor s detailem důlku v meziřadí brambor


4-16.jpg
Obr. 4-16: Půdoochranný paket na úpravu tvaru hrůbku


Modifikací využívající přednosti obou zmiňovaných technologií, pro pěstování brambor, představují tzv. půdoochranné pakety. S jejich využitím se počítá především na mírně svažitých pozemcích. Princip zpracování hrůbku spočívá ve vymělčení a zúžení nekolejové brázdy v kombinaci s důlkování a hrázkováním. Upravený tvar hrůbku významně zlepšuje zadržení srážkové vody, zpomaluje povrchový odtok, a tím snižuje i riziko vzniku vodní eroze. Tato skutečnost zcela jednoznačně přispívá ke zlepšení vodního režimu uvnitř samotného hrůbku. Ten se zároveň odráží na lepší využitelnosti minerálních hnojiv, která při aplikaci do míst s vyšší vláhovou jistotou zvyšují prokořenění v hrůbku a urychlují příjem dodaných živin, čímž snižují riziko jejich ztrát vyplavením.


Jedouchov-9243.jpg
Důlkování a hrázkování nekolejové brázdy u brambor, miskovitý žlábek
Lokalita: Jedouchov, Datum: červen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


Jedouchov-9268.jpg
Důlkování a hrázkování u brambor, miskovitý žlábek
Lokalita: Jedouchov, Datum: červen 2016, Autor: Martin Mistr (VÚMOP)


{{#ev:youtube|https://youtu.be/kHP0kxVynRM}}