Legislativní rámec

Při hodnocení procesu realizace společných zařízení v rámci pozemkových úprav je nutné vycházet z platné legislativy. TPEO je stavbou nebo terénní úpravou podle Stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění). Může se jednat také o vodní dílo, stavbu k vodohospodářským melioracím dle § 55 a § 56 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. Podle § 2 vyhlášky č. 225/2002 Sb. je stavbou k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí – stavba k ochraně pozemku před erozní činností vody, stavba nebo soubor staveb upravující sklon území nebo zachycující a odvádějící povrchovou vodu a splaveniny stékající po pozemcích nebo zvyšující infiltraci povrchové vody. Je tvořena zejména protierozními příkopy, průlehy, terasami, přehrážkami nebo suchými nádržemi. Pokud se jedná o TPEO uvedené v bodě 4.4.1.3 (TPEO – stavby vyžadující stavební povolení), pak je stavební povolení nutné a územní rozhodnutí také. Pokud je stavba jako společné zařízení zahrnutá do schváleného návrhu pozemkových úprav upouští se od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití území podle § 12 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Vodní díla povoluje vodoprávní úřad se souhlasem obecného stavebního úřadu. Povinnosti vlastníka a správce upravuje § 50–53 vodního zákona. Některá protierozní opatření nejsou stavbou nebo stavební úpravou dle stavebního zákona (např. zatravněné zasakovací pásy, zatravněné údolnice). Před realizací opatření je doporučeno konzultovat postup na místně příslušném obecním úřadě.