Možnosti financování

K realizaci PEO je možno velmi efektivně využít některého z celé řady dotačních programů. Dotační programy se rozlišují podle toho, která opatření jsou v jakém rozsahu podporována a kdo může být žadatelem. Ve většině dotačních titulů a operačních programů patří mezi žadatele a příjemce podpory na realizaci opatření fyzické či právnické osoby, státní organizace (správy parků a chráněných území, státní podniky, …) či správní jednotky (kraje, obce), které dané opatření vlastní a užívají. Při schválených pozemkových úpravách je žadatelem a příjemcem podpory z Programu rozvoje venkova (PRV) na realizaci navržených opatření pozemkový úřad, který po realizaci společných zařízení může jejich vlastnictví převést na příslušnou obec. Realizace mohou být také financovány z Operačního programu životního prostředí (OPŽP) a jiných dotačních titulů.

Doporučujeme sledovat různé dotační výzvy na internetových stránkách:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace
http://www.opzp.cz
http://www.sfzp.cz
http://www.ochranaprirody.cz