Specifické půdoochranné technologie na MEO plochách

Specifické půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených (MEO) plochách:

  • přerušovací pásy (P)
  • zasakovací pásy (Z)
  • osetí souvratí (S)
  • setí/sázení po vrstevnici (V)
  • odkameňování (K)
  • podrývání u cukrové řepy (R)
  • pěstování luskoobilných směsí (LOS)
  • důlkování (D) a hrázkování (H)
  • pásové zpracování půdy (strip-till – ST)
  • pěstování kukuřice s šířkou řádku do 45 cm bezorebným způsobem (PK)

Podmínka použití obecných či specifických půdoochranných technologií při zakládání porostů erozně nebezpečných plodin na MEO ploše nemusí být dodržena v případě, že budou pěstovány s podsevem jiné než erozně nebezpečné plodiny setým nejpozději společně s hlavní plodinou.