Stanovení účinnosti vegetačních bariér

Čím delší je území ve směru působení větru, tím se uvolňuje větší počet půdních částic a tím je odnos půdy větrem intenzivnější. V závislosti na náchylnosti půdy k erozi byla stanovena tolerovaná délka pozemku (Tab. 6-1) v převládajícím směru větru. Pokud je tato délka překročena a v terénu nejsou zjištěny žádné prvky, které by díl půdního bloku chránily před působením erozně účinných větrů, je na pozemek (díl půdního bloku) nutno aplikovat protierozní opatření.


Tab. 6-1: Maximální tolerovaná délka pozemku – Podhrázská, J. a kol. (2008)

Potenciální ohroženost pozemku Tolerovaná délka [m]
1-4 850
5 600
6 350

Pozemky s překročenou tolerovanou délkou lze přerušit větrnými bariérami, nejlépe typu ochranných lesních pásů (OLP) o standardizované šířce 6 - 15 m (dle zvoleného typu). Do porovnání je možné započítat také ochranný účinek ostatních trvalých liniových vegetačních prvků (LVP), které svým účinkem zkracují nechráněnou délku pozemku, popř. kulisových plodin. Ke každé větrné bariéře lze vytvořit ochranou zónu v převládajícím směru větru, která představuje plochu chráněnou před účinky větrné eroze a dělí se na závětrnou a návětrnou stranu. Šířka takové zóny je určena na základě předpokládané účinnosti větrné bariéry (Tab. 6-2).


Tab. 6-2: Ochranné zóny větrných bariér (Podhrázská, J. a kol. (2008) Optimalizace funkcí větrolamů v zemědělské krajině, metodika VÚMOP, v.v.i.)

Typ bariéry Závětrná strana [m] Návětrná strana [m]
OLP 300 100
Ostatní LVP 150 50


Návrhy OLP a LVP je nutno přizpůsobit místním morfologickým podmínkám, průběhu liniových prvků, vodních toků apod. Síť větrných bariér by měla být navržena tak, aby ochránila pozemek v celé jeho ploše při zachování možnosti racionálního obdělávání pozemků. Pokud nelze takového stavu dosáhnout, zvolí se další doplňkové typy ochranných opatření proti větrné erozi, kterými jsou organizační, agrotechnická opatření.

Příklad hodnocení současného stavu a stavu po návrhu větrolamů:

6-12.jpg
Obr. 6-12:. Ukázkový díl půdního bloku s vyznačeným převládajícím směrem větru
a stanovenou maximální délkou pozemku (černé šipky s uvedením délky)


6-13.jpg
Obr. 6-13: Ukázkový díl půdního bloku s návrhem OLP (červená linie) a ochrannými
zónami na návětrné a závětrné straně OLP (světlejší barva)


6-14.jpg
Obr. 6-14: Mapa oblastí potenciálně ohrožených větrnou erozí na podkladu půdně-klimatických faktorů


6-15.jpg
Obr. 6-15: Mapa rizika ohrožení orné půdy větrnou erozí podle katastrů


Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 zahrnuje mezi hlavní pilíře poradenského systému informativní všeobecné poradenství ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům, legislativním předpisům, podpůrným programům, vyžadovaným termínům, k problematice rozvoje venkova, sdílení příkladů dobré praxe atd., dále odborné konzultace a hromadné konzultace s cílem zlepšení transferu poznatků VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací) do zemědělské praxe a inovací formou podpory příkladů dobré praxe a komplexního řešení způsobů hospodaření, které posilují konkurenceschopnost, udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí (s využitím i praktických ukázek) a rovněž poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových portálů.

Potřebuje-li podnikatelský subjekt řešit problematiku do větší hloubky nebo komplexněji, než to umožňuje odborné poradenství, je nasměrován na významnou složku poradenského systému, tj. individuální poradenské služby, zaměřené na posílení znalostní základny a podporu předávání znalostí v resortu zemědělství a ve venkovských oblastech. Využívání těchto služeb se zaměřuje především na zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu, podporu konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zavádění inovativních technologií.

Jako stěžejní pilíř byla definována podpora transferu poznatků VaVaI do praxe a inovačního procesu včetně poradenské podpory podnikatelům s resortním zaměřením – posílení technologického rozvoje, inovací, přenosu znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků za účelem přispění k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Jedná se zejména o podporu spolupráce formou poradenství při tvorbě vazby mezi jednotlivými aktéry spolupráce při předávání znalostí a zavádění inovací a nových poznatků do praxe. Hlavní pilíře poradenství jsou znázorněny na Obr. 7-1.


7-1.PNG
Obr. 7-1: Hlavní pilíře poradenského systému (Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025)