Vhodnost setí/sázení po vrstevnici

Vrstva Vhodnost setí/sázení po vrstevnici má pouze informativní funkci, zobrazuje kategorii vhodnosti DPB pro realizaci půdoochranné technologie setí/sázení po vrstevnici pouze z pohledu obtížnosti realizace této technologie a míry rizika porušení DZES 5. V praxi to znamená, že i na DPB nevhodných a rizikových je možné tuto technologii použít, ale riziko porušení DZES 5 je vyšší protože praktická realizace technologie je náročnější. Vrstva vychází z mapového podkladu expozice svahů vytvořeného VÚMOP, v.v.i. Podle rozsahu expozice byly DPB rozděleny do kategorií vhodnosti k setí/sázení po vrstevnici.


Tab. 2-3 zobrazuje rozsah expozic na DPB a k nim přiřazenou možnou míru porušení DZES 5

Rozsah expozice svahu Kategorie vhodnosti DPB Míra rizika porušení DZES 5 – MEO
do 70° vhodné velmi nízké riziko porušení
70−110° méně vhodné nízké riziko porušení
110−140° nevhodné střední riziko porušení
nad 140° rizikové vysoké riziko porušení


Vhodnost k setí/sázení po vrstevnici lze zobrazit v mapě aktivací této vrstvy a zobrazuje se jako barevné šrafy dle míry rizika. Setí/sázení po vrstevnici se doporučuje, pokud je setí/sázení po vrstevnici na pozemku vhodné či méně vhodné a naopak nedoporučuje se na pozemcích nevhodných a rizikových.

Vhodné – míra rizika porušení požadavků na opatření setí/sázení po vrstevnici je velmi nízká.
2-52.jpg
Obr. 2-52: Ukázka zobrazení vhodnosti k setí/sázení po vrstevnici – kategorie vhodné


Méně vhodné – míra rizika porušení požadavků na opatření setí/sázení po vrstevnici je nízká.
2-53.jpg
Obr. 2-53: Ukázka zobrazení vhodnosti k setí/sázení po vrstevnici – kategorie méně vhodné


Nevhodné – míra rizika porušení požadavků na opatření setí/sázení po vrstevnici je střední.
2-54.jpg
Obr. 2-54: Ukázka zobrazení vhodnosti k setí/sázení po vrstevnici – kategorie nevhodné


Rizikové – míra rizika porušení požadavků na opatření setí/sázení po vrstevnici je vysoká.
2-55.jpg
Obr. 2-55: Ukázka zobrazení vhodnosti k setí/sázení po vrstevnici – kategorie rizikové