Metodický postup řešící zařazování částí monitorovaných dílů půdních bloků (DPB) s projevy eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) oblastí

Metodika zavádí přístup sledování projevů eroze s možností reakce na konkrétní, dosud těžko postižitelné případy, přestože jsou u některých z nich vymezeny a dodržovány povinnosti vyplývající z Kontroly podmíněnosti. Jejím cílem je zpřísnění podmínek hospodaření pro ty zemědělce, kteří opakovaně svojí činností způsobují erozi půdy, kde dochází k odnosu ornice a v mnoha dalších případech způsobují velké škody v intravilánu obcí či na jiném majetku (komunikace, železnice apod.).


Pro splnění podmínek zařazování částí monitorovaných DPB s projevem eroze do MEO a SEO půd se musí jednat o jednu nebo více z níže uvedených typů událostí:

• opakování erozní události na DPB nebo jeho části mimo rámec jednoho osevu,
• vážné ohrožení intravilánu měst a obcí,
• vážné ohrožení komunikací,
• vážné ohrožení útvarů povrchových vod,
• vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob vlivem erozní události,
• vážné ohrožení ZPF vlivem erozní události,
• zemědělcem neakceptovaná agrotechnická opatření na základě schválené Komplexní pozemkové úpravy.


Erozní události zařazené mezi události k možnému přeřazení (odpovídají svým typem podmínkám k možnému přeřazení) jsou dále vybírány na základě níže definovaných podmínek. Tyto podmínky pro přeřazení jsou řešeny chronologicky dle níže uvedeného pořadí a pro přeřazení musí být obě splněny:

1. Erozně ucelený celek (EUC) v němž došlo k erozní události (událostem) se nachází na erozně ohrožené ploše. Mediánová hodnota Cp . Pp (Mapa potenciální erozní ohroženosti vodní erozí) v EUC je menší nebo rovna 0.4.

2. Aplikovaný osevní postup a agrotechnika nemají dostatečný ochranný účinek (nevyhověly přípustné ztrátě půdy), tedy zjištěná hodnota C . P je větší než hodnota mediánu Cp . Pp v posuzovaném EUC. Vyhodnocení je výhradně prováděno webovým nástrojem – Protierozní kalkulačka.


Za opakovanou erozní událost na DPB/parcele osevního postupu se považuje událost, při níž dojde, mimo rámec jednoho osevu, opakovaně (minimálně dvakrát) ke smyvu zemědělské půdy. Událost nastane na shodném EUC, nebo na EUC jehož významná část se shoduje s dříve nastalou erozní událostí.

Za vážné ohrožení intravilánu měst a obcí se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě nebo vzniknou náklady na uvedení do původního stavu intravilánu v důsledku erozní události. Jedná se o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný.

Za vážné ohrožení komunikací se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě na komunikaci (včetně jejich součástí), nebo vzniknou náklady na znovuzprovoznění komunikace v důsledku erozní události. Jedná se o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný.

Za vážné ohrožení útvarů povrchových vod se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě nebo vzniknou náklady na uvedení do původního stavu útvaru povrchových vod, či dojde k vniknutí sedimentu do útvaru povrchových vod v důsledku erozní události. Jedná se o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný.

Za vážné ohrožení dalšího majetku fyzických a právnických osob vlivem erozní události se považuje stav, kdy dojde k materiální škodě nebo vzniknou náklady na uvedení do původního stavu majetku fyzických a právnických osob v důsledku erozní události. Jedná se o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný.

Za vážné ohrožení ZPF vlivem erozní události se považuje stav, kdy v důsledku překročení přípustné míry erozního ohrožení půdy došlo v časovém intervalu dvou zjišťování ke zhoršení sledovaných vlastností půdy – zmenšení mocnosti půdního profilu, změně jeho textury a struktury, vzniku brázd, výmolů nebo strží jako projevu zrychlené eroze. Jedná se o stav zjištěný terénním šetřením, nebo jinak objektivně zjištěný.

Za zemědělcem neakceptovaná opatření na základě schválené KoPÚ se považuje stav, kdy dojde k erozní události na lokalitě vyznačené nebo popsané v Plánu společných zařízení (PSZ), zpracovaném v rámci schválené a zapsané KoPÚ, jako erozně ohrožená; a zároveň hospodařící subjekt neaplikuje minimálně agrotechnická a organizační opatření v PSZ navržená.


2-22.jpg
Obr. 2-22: Nová podkladová rastrová vrstva EO od 1. 1. 2019


2-23-v2.jpg
Obr. 2-23: Nová podkladová rastrová vrstva EO od 1. 1. 2030


2-24.jpg
Obr. 2-24: Vymezení erozně uzavřeného celku (EUC) pro přeřazení


2-25.jpg
Obr. 2-25: Nová podkladová rastrová vrstva EO po zpřísnění na daném EUC


Další podklady k monitoringu eroze jsou dostupné na webovém portále Monitoring eroze zemědělské půdy.