Ověřování půdoochranných technologií

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i.) ve spolupráci s vybranými zemědělskými družstvy provádí hodnocení protierozní účinnosti půdoochranných technologií na pokusných plochách v provozních podmínkách pomocí simulátoru deště. Na zemědělských plochách jsou v rámci podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) vymezeny silně a mírně erozně ohrožené plochy, na kterých je nutné uplatňovat půdoochranné technologie, které by snížily riziko eroze půdy. Na základě plnění těchto podmínek jsou pak zemědělcům vypláceny dotace.

Půdoochranné technologie spadají mezi agrotechnická protierozní opatření. Používají se ke zlepšení vsakovací schopnosti půdy, snižují její náchylnost k erozi a chrání půdní povrch především v období největšího výskytu přívalových srážek (červen, červenec, srpen), kdy plodina svým vzrůstem a zapojením porostu nedostatečně kryje půdu. Zvyšují podíl organické hmoty v půdě, a tím zlepšují půdní strukturu a stabilitu půdy. Tyto půdoochranné technologie však nemusí vždy chránit půdu před povrchovým odtokem a erozí, záleží vždy na velikosti, sklonu a orientaci pozemku po spádnici.

Ověřování účinnosti půdoochranných technologií provádí VÚMOP, v.v.i. pomocí simulátoru deště. Princip měření simulátoru deště spočívá v rozstřiku vody na jasně definovanou a ohraničenou plochu, snímání počátku povrchového odtoku, množství smyté zeminy a obsahu nerozpuštěných látek v sedimentu. Řízení přístroje probíhá pomocí softwaru, který umožňuje následné zpracování zaznamenaných údajů a výpočet požadovaných veličin. Režim postřiku probíhá po dobu 20 minut. Celková zadešťovaná plocha je 25 m2 a trysky ve zvoleném režimu postřikují plochu po celou dobu měření srážkou s intenzitou přívalové srážky 60 mm/h.

Pro každou ověřovanou variantu pokusu se založí plocha s danou plodinou a technologií na ploše 12 x 15 m. Dále se vyberou tři termíny zadeštění, aby byla postihnuta různá růstová část plodin a také různá pokryvnost. První termín se volí v období od přípravy pozemku k setí do jednoho měsíce po zasetí. Druhý termín měření bývá v období po dobu druhého měsíce od jarního setí. Třetí termín se volí v období od konce druhého období do sklizně. Měření probíhá vždy dvakrát po sobě, tedy na půdě s přirozenou vlhkostí a na půdě nasycené po prvním zadešťování.


{{#ev:youtube|https://youtu.be/JM2wxJ18uGc}}