PORADENSTVÍ VE VZTAHU K DZES A EROZI

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025

Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 zahrnuje mezi hlavní pilíře poradenského systému informativní všeobecné poradenství ke vznesenému dotazu, metodickým pokynům, legislativním předpisům, podpůrným programům, vyžadovaným termínům, k problematice rozvoje venkova, sdílení příkladů dobré praxe atd., dále odborné konzultace a hromadné konzultace s cílem zlepšení transferu poznatků VaVaI (výzkumu, vývoje a inovací) do zemědělské praxe a inovací formou podpory příkladů dobré praxe a komplexního řešení způsobů hospodaření, které posilují konkurenceschopnost, udržitelnost a šetrný přístup k životnímu prostředí (s využitím i praktických ukázek) a rovněž poskytování informací prostřednictvím specializovaných webových portálů.

Potřebuje-li podnikatelský subjekt řešit problematiku do větší hloubky nebo komplexněji, než to umožňuje odborné poradenství, je nasměrován na významnou složku poradenského systému, tj. individuální poradenské služby, zaměřené na posílení znalostní základny a podporu předávání znalostí v resortu zemědělství a ve venkovských oblastech. Využívání těchto služeb se zaměřuje především na zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu, podporu konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zavádění inovativních technologií.

Jako stěžejní pilíř byla definována podpora transferu poznatků VaVaI do praxe a inovačního procesu včetně poradenské podpory podnikatelům s resortním zaměřením – posílení technologického rozvoje, inovací, přenosu znalostí do praxe a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků za účelem přispění k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. Jedná se zejména o podporu spolupráce formou poradenství při tvorbě vazby mezi jednotlivými aktéry spolupráce při předávání znalostí a zavádění inovací a nových poznatků do praxe. Hlavní pilíře poradenství jsou znázorněny na Obr. 7-1.


7-1.PNG
Obr. 7-1: Hlavní pilíře poradenského systému (Koncepce poradenského systému Ministerstva zemědělství na období 2017–2025)

Informační podpora a specializované webové portály

Na portálu eAgri www.eagri.cz jsou zpřístupněny aplikace a registry Ministerstva zemědělství, a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele. Zemědělec při řešení problematiky eroze může využít registr půdy LPIS, Help desk pro zodpovídání dotazů nebo odpovědi na často kladené dotazy.


7-2.PNG
Obr. 7-2: Hlavní menu internetového portálu Portál farmáře


Portál farmáře a LPIS slouží k zpřístupnění aplikací registrů Ministerstva zemědělství, a to jak pro přihlášené, tak pro nepřihlášené uživatele. LPIS je geografický informační systém pro prezentaci dat využití a evidence půdy, která spočívá jednak v popisných datech o půdních blocích a hospodářstvích a jednak v mapové prezentaci, kdy je možno kombinovat různé vrstvy.

V mapové části LPIS jsou samostatnou skupinou vrstvy vyjadřující vymezení erozní ohroženosti a na ně navazující omezení, které z nich vyplývají. Ve stromu vrstev LPIS je skupina Eroze zařazena pod Životním prostředím.

Pro uživatele dílů půdních bloků v LPIS je závazné vymezení erozní ohroženosti vyjádřené vrstvou Eroze – osevy. Způsob vymezení této vrstvy a její kategorizace (SEO, MEO, NEO) je popsán v kapitole 2.4. Na základě vrstvy Eroze – osevy jsou dílům půdních bloků přiřazena konkrétní protierozní opatření (viz. kapitola 2.9) vyjádřená mapovou vrstvou Protierozní opatření – DPB. Doplňkově pro účely stanovení specifických půdoochranných technologií v rámci mírně erozně ohrožených půd (MEO) se navíc používá vyhodnocení vrstev Aktuální podkladové vrstvy zahrnující charakteristiky morfologie terénu a odtokové linie.

Výše uvedené vymezení erozní ohroženosti a protierozních opatření na DPB je prováděno z vrstev vyjadřujících míru dlouhodobé průměrné ztráty půdy. Výměra půd erozně ohrožených je v těchto podkladech výrazně vyšší a odráží skutečný stav. Zajištění ochrany a péče o erozně ohrožené půdy je cílem vyváženého hospodaření, zároveň se jedná o cílový stav rozsahu protierozní ochrany definovaný ve Strategii resortu ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030. Z těchto důvodů je jako informační podskupina vrstev v LPIS uvedena Potenciální erozní ohroženost obsahující vrstvy:

Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření – vrstva vyjadřuje hodnoty faktoru Cp . Pp zařazené do 7 kategorií, z nichž každá kategorie rámcově vyjadřuje osevní postupy, případně osevní postupy s použitím půdoochranných agrotechnik, jejichž implementací lze v dané lokalitě zajistit dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy na akceptovatelné mezi.


7-3-v2.jpg
Obr. 7-3: Maximální přípustná hodnota faktoru ochranného vlivu vegetace; zobrazení v LPIS


7-4-v2.jpg
Obr. 7-4: Třídy erozní ohroženosti; zobrazení v LPIS


7-5-v2.png
Obr. 7-5: Stupně erozní ohroženosti; zobrazení v LPIS


Třídy erozní ohroženosti – vrstva vyjadřuje dlouhodobou průměrnou ztrátu půdy v tunách z hektaru za rok zařazenou do deseti kategorií. Na základě této vrstvy lze identifikovat nejproblematičtější (tmavě hnědé barvy) lokality z pohledu vodní eroze.

Stupně erozní ohroženosti – vrstva vyjadřuje kategorizaci území podle x-násobku překročení hodnot přípustného erozního smyvu.

Reálný rozsah a lokalizaci skutečně nastalých erozních událostí vyjadřuje vrstva Monitoring eroze (WMS).

Vymezení potenciální erozní ohroženosti, její rozsah, způsob implementace a interpretace lze podrobně nalézt na geoportálu VÚMOP, v.v.i. popsaném níže a dostupném z https://geoportal.vumop.cz.

HelpDesk slouží k zodpovídání dotazů technického a informačního charakteru. Dotaz odeslaný pomocí formuláře přímo z webového rozhraní nebo na adresu cross-compliance@mze.cz je předán pracovníkům MZe nebo pracovníkům VÚMOP, v.v.i. k zodpovězení. Podle preferovaného způsobu odpovědi (telefon, e-mail) je odpověď doručena tazateli. Doba reakce na dotaz je standardně 3 pracovní dny, v případě komplikovanějšího dotazu může být po dohodě s tazatelem prodloužena.

Na nejčastěji kladené dotazy byly vypracovány odpovědi a návody, které jsou zpřístupněny na portálu eAGRI. Odpovědi jsou členěny tematicky do skupin Povinné požadavky na hospodaření, DZES, kontroly a hodnocení, Ostatní často kladené dotazy. Otázky jsou průběžně vyhodnocovány, odpovědi aktualizovány a doplňovány.


7-6.PNG
Obr. 7-6: Formulář na HelpDesk Cross Compliance


7-7.PNG
Obr. 7-7: Často kladené dotazy ke Cross Compliance
SOWAC-GIS je portál zaměřený na ochranu půdy, vody a krajiny, dostupný je na adrese https://geoportal.vumop.cz. Tento portál obsahuje tematické mapové projekty a aplikace zaměřené na jednotlivé stěžejní oblasti působnosti VÚMOP, v.v.i., mezi které patří i ochrana půdy před erozí.


Souhrnné mapy VÚMOP je komplexní mapová aplikace zpřístupňující geografické vrstvy popisující základní charakteristiky půdních vlastností vycházejících z BPEJ, opatření k ochraně půd a zranitelnost podzemních vod. Součástí aplikace jsou i vrstvy, které byly použity pro vytvoření vrstvy erozní ohroženosti pro potřeby DZES 5. Komplexní přehled uvedených půdních vlastností tak ukazuje souvislosti nutné pro pochopení vymezení erozní ohroženosti.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://mapy.vumop.cz
7-8.png
Obr. 7-8: Souhrnné mapy VÚMOPV roce 2012 byla pro zemědělce a farmáře vytvořena aplikace Protierozní kalkulačka, která je primárně určena pro hodnocení vhodnosti uživatelem definovaných agrotechnických postupů v kontextu ochrany půdy proti vodní erozi. Protierozní kalkulačka poskytuje informace o míře erozní ohroženosti hodnocených lokalit a o ochranném účinku modelových osevních postupů s možností vytvářet a hodnotit vlastní osevní postupy. Uživatel si pomocí Protierozní kalkulačky dokáže vyhodnotit potřebu přijmout konkrétní doplňující protierozní opatření a vyhodnotit jeho účinnost, případně vyhodnotit dopad bilance organické hmoty na erodovatelnost půdy.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://kalkulacka.vumop.cz
7-9.png
Obr. 7-9: Protierozní kalkulačka na portálu SOWAC GIS
V roce 2012 byl spuštěn také webový portál Monitoring eroze zemědělské půdy, jehož cílem je zaznamenávat, spravovat a v prostředí internetu publikovat informace o monitorovaných erozních událostech. Portál je společným projektem Státního pozemkového úřadu a VÚMOP, v.v.i. Na portálu jsou ke každé události vedeny podrobné popisné informace, lokalita události na mapovém podkladu a fotodokumentace z místa události.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://me.vumop.cz
7-10.png
Obr. 7-10: Detail erozní události v informačním systému Monitoring eroze zemědělské půdy


Webový portál je dostupný na adrese https://me.vumop.cz a neregistrovaní uživatelé mají možnost prohlížet si základní popisné a geografické informace k vedeným událostem, pořízenou fotodokumentaci a přijatá opatření.

Dosavadní zkušenosti s webovým portálem ukazují, že je cenným zdrojem informací nejen pro vědecko-výzkumné účely a pro účely státní správy v této oblasti, ale poskytuje i možnost vytvoření si reálné představy pro širokou veřejnost o problému eroze zemědělské půdy v České republice.

7-11.png
Obr. 7-11: Fotodokumentace k erozní události v IS Monitoring eroze zemědělské půdy
Cílem aplikace Limity využití půdy je podpořit zachování nejkvalitnější zemědělské půdy pro zemědělskou produkci, a to jak s ohledem na efektivitu produkce na těchto půdách, tak i z pohledu potřeby vícenákladů spojených s odpovědným hospodařením na půdě na méně vhodných lokalitách. Aplikace analyzuje dostupnosti ploch zařazených do nižších tříd ochrany ZPF a to za rozdílných doplňujících podmínek, které umožňuje parametrizovat do různých scénářů. Jedním z dalších cílů aplikace je snaha pomoci řešit problematiku využití zemědělských brownfieldů, které jsou v rámci aplikace také vedeny.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://limitypudy.vumop.cz
7-12.png
Obr. 7-12: Aplikace Limity využití půdyeKatalog BPEJ slouží jako virtuální encyklopedie, která se zabývá rozklíčováním kódu BPEJ a vysvětlením jednotlivých částí kódu, odvozených půdních vlastností a návazných legislativních opatření. Aplikace pomáhá interpretovat složité pedologické jevy a vztahy zakódované v BPEJ a umožní tak široké veřejnosti využívat data, která jsou srozumitelná pouze odborníkům. Uživatelům nabízí možnost posouzení zájmové lokality reprezentované kódem BPEJ, na základě získaných informací je tak možné zjistit stav zemědělské půdy, mimo jiné např. náchylnost k erozi, základní ceny půdy, nebo potenciál výnosu.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://bpej.vumop.cz
7-13-novy.JPG
Obr. 7-13: eKatalog BPEJWebový archiv Komplexního průzkumu půd WAKPP slouží k publikaci vybraných skenovaných mapových a textových podkladů KPP v prostředí internetu. K plné funkčnosti aplikace je nutné dokončit skenování popisné části KPP (tzv. průvodní zprávy KPP) a upravit aplikaci tak, aby umožňovala publikovat materiály organizované podle bývalých hospodářských obvodů (JZD, školní statek, státní statek).

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://wakpp.vumop.cz
7-14.png
Obr. 7-14: Webový archiv KPP (WAKPP)Mapová část Komplexního průzkumu půd KPP má přímou vazbu na WAKPP a zpřístupňuje lokalizace cca 400 000 sond na území ČR.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://kpp.vumop.cz
7-15.png
Obr. 7-15: Mapová část KPP
Půda v číslech (Statistická ročenka půdní služby) je specializovaná aplikace, která obsahuje statistický přehled charakteristik vycházejících z Celostátní databáze bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a vrstev potenciální ohroženosti půd České republiky vodní a větrnou erozí. Aplikace obsahuje textové (tabulky), grafické (grafy) a mapové zpracování vybraných charakteristik. Datový obsah se aktualizuje pravidelně každý rok.

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://statistiky.vumop.cz
7-16.png
Obr. 7-16: Půda v číslech (Statistická ročenka půdní služby)

Informační systém melioračních staveb poskytuje dosud digitalizované informace k tématům zemědělských meliorací – zejména závlahových a odvodňovacích staveb a protierozních opatření. Prezentovaná data vycházejí z původních podkladů Zemědělské vodohospodářské zprávy (ZVHS) a jsou průběžně doplňována z dalších informačních zdrojů. V roce 2016 byl například v rámci celostátní inventarizace a průzkumu závlahových systémů zjišťován potenciál jejich případné obnovy (s ohledem na přípravu realizace opatření vedoucích ke zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody).

Aplikace je přímo dostupná z adresy: https://meliorace.vumop.cz
7-17.png
Obr. 7-17: Informační systém melioračních staveb
Agroporadenství je specializovaný portál, přístupný na adrese www.agroporadenstvi.cz, se zaměřením na vzdělávání a poradenství v zemědělství. Ústav zemědělské ekonomiky a informací zde zpřístupňuje registr akreditovaných poradců, expertní systémy a metodiky jako poradenské pomůcky pro práci poradců a farmářů, pravidelně je aktualizována nabídka odborných kurzů a studijních materiálů.

7-18.PNG
Obr. 7-18: Úvodní stránka registru poradců MZe ČR