SEZNAM ZKRATEK

Zkratka Význam, popřípadě překlad nebo anglický ekvivalent
A Humózní horizont
A1/A2/A3 Kódy uplatňovaných opatření v LPIS na SEO plochách
AOPK ČR Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
AC Přechodný horizont bez výrazné gradace
AEO Agroenvironmentální opatření (opatření plánu rozvoje venkova)
Ap Orniční horizont
Az Antropický horizont
BPEJ Bonitovaná půdně ekologická jednotka
B2/B3 Kódy uplatňovaných opatření v LPIS na MEO plochách
C Faktor ochranného vlivu vegetace
CC Cross Compliance (Kontroly podmíněnosti)
Ck Půdotvorný substrát kalcický
Cp.Pp Maximálně přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
ČR Česká republika
ČSR Československá republika
ČSN Česká státní norma
D Podložní hornina
DMT Digitální model terénu
DMR Digitální model reliéfu
DPZ Dálkový průzkum Země
DZES Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu
DZES 4 Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu – ponechání minimálního pokryvu půdy v období po sklizni a v mimovegetačním období
DZES 5 Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu – ochrana půdy před vodní erozí a předcházení důsledkům eroze
EAFRD Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European agricultural fund for rural development)
eAGRI Resortní portál Ministerstva zemědělství
EIP Evropské inovační partnerství
EO erozní ohroženost
EZ Ekologické zemědělství
G Antropický horizont
Gp Přípustná ztráta půdy
GNSS Global Navigation Satellite System (Globální družicový polohový systém)
HPJ Hlavní půdní jednotka
iLPIS Geografický informační systém pro evidenci využití zemědělské půdy – neveřejný pro farmáře
K Půdoochranné opatření na MEO – odkameňování
KoPÚ Komplexní pozemkové úpravy
KP Krajinný prvek
KPP Komplexní průzkum půd
L Faktor délky svahu
LOS Luskoobilná směs
LPIS Geografický informační systém pro evidenci využití zemědělské půdy
LS Kombinovaný faktor délky (L) a sklonu svahu (S)
LVP Liniový vegetační prvek
MEO Mírně erozně ohrožená plocha
MZe Ministerstvo zemědělství
MŽP Ministerstvo životního prostředí
N1 Uplatňované opatření v LPIS na SEO/MEO plochách – Souvislá plocha uvedené erozně nebezpečné plodiny nesmí mít průměrnou sklonitost větší jak 7 stupňů a nacházet se blíže jak 25 m od vody.
NSPRV Národní strategický plán rozvoje venkova ČR (NSPRV) na období 2007–2013
OL Odtoková linie
OLP Ochranný lesní pás
OP Operační program
OPŽP Operační program Životní prostředí
P Faktor účinnosti protierozních opatření
P1, P2, P3 Půdoochranné opatření na MEO – přerušovací pásy
DPB Díl půdního bloku
PEO Protierozní ochrana
PPO Protipovodňová ochrana
pLPIS Geografický informační systém pro evidenci využití zemědělské půdy – veřejný
PPK Program péče o krajinu
PRV Program rozvoje venkova, realizace EAFRD v České republice
PRV Program rozvoje venkova, realizace EAFRD v České republice
PSZ Plán společných zařízení
Pozemkové úpravy, nebo Pozemkový úřad
R Faktor erozní účinnosti deště
S Faktor sklonu svahu
S0, S1, S2, S3 Půdoochranné opatření na MEO – osetí souvratí
SEO Silně erozně ohrožená plocha
SMR Statutory Management Requirements (Povinné požadavky na hospodaření)
SOWAC GIS Geoportál zaměřený na ochranu půdy, vody a krajiny provozovaný VÚMOP, v.v.i.
SZIF Státní zemědělský intervenční fond
SZP Společná zemědělská politika
SPÚ Státní pozemkový úřad
TPEO Technická protierozní opatření
ÚPÚ Ústřední pozemkový úřad
USLE Univerzální rovnice ztráty půdy
ÚZEI Ústav zemědělské ekonomiky a informací
V0, V1, V2, V3, V4 Půdoochranné opatření na MEO – setí/sázení po vrstevnici
VaVaI Výzkum, vývoj a inovace
VDJ Velká dobytčí jednotka = 500 kg živé hmotnosti hospodářského zvířete
VÚMOP, v.v.i. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce
WMS, WFS Webové mapové služby GIS serveru
WAKPP Webový archiv Komplexního průzkumu půd
Z0, Z1, Z2, Z3 Půdoochranné opatření na MEO – zasakovací pásy
ZABAGED Základní báze geografických dat České republiky
ZOD Zranitelné oblasti dusičnany
ŽP Životní prostředí