Úvodní slovo ministra zemědělství

Ing. Marian Jurečka,
ministr zemědělství

Vážení zemědělci,
připravili jsme aktualizovanou Příručku ochrany proti erozi zemědělské půdy. U nás patří eroze k nejrozšířenějšímu typu degradace půdy. Způsobuje škody nejenom na zemědělské půdě odnosem nejcennější vrstvy půdy – ornice, ale i další škody na obecním i soukromém majetku. Ministerstvo zemědělství problematiku ochrany půdy před erozí částečně řeší standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, konkrétně standardy DZES 4, tedy Minimální pokryv půdy, a DZES 5 – Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze. Zároveň však chce zachovat konkurenceschopnost tuzemské zemědělské produkce. Proto je soubor půdoochranných technologií navržen tak, aby plně vyhovoval standardu DZES 5 a současně zohledňoval ekonomickou a organizační únosnost pro zemědělce. Ministerstvo zemědělství ověřuje další vhodné půdoochranné technologie, aby jejich nabídka pokryla specifické potřeby zemědělců.

Cílem aktualizované publikace je poskytnout Vám informace o připravovaných změnách jako je Redesign erozní ohroženosti půdy v LPIS, o novinkách v rámci Monitoringu eroze zemědělské půdy nebo o Protierozní kalkulačce a dalších nástrojích týkajících se problematiky eroze půdy a hospodaření na erozně ohrožených půdách.

Věřím, že v příručce najdete mnoho důležitých informací pro úspěšné zvládnutí požadavků standardu DZES 5 i pro ochranu půdy jako významné složky životního prostředí.

Ing. Marian Jurečka
ministr zemědělství