Pásové zpracování půdy (strip-till – ST)

Principem půdoochranné technologie je kombinace výhod plošného zpracování půdy a setí do nezpracované půdy. Zemědělec zajistí zpracování půdy v pásech ve směru vysévané plodiny, jejichž plošný podíl nepřesáhne více než 25 % plochy pozemku. Šíře zpracovaných pásů nepřesáhne 25 cm. Plodina může být zaseta do strniště nebo mulče. Na nezpracované části zemědělec zajistí minimální pokryvnost na MEO plochách. Zemědělec prokáže vlastnictví/pronájem stroje.