Ochrana proti erozi zemědělské půdy

Úvodní strana Příručky ochrany proti erozi zemědělské půdy


Půda je jedním z nejcennějších přírodních bohatství každého státu a neobnovitelným přírodním zdrojem. Představuje významnou složku životního prostředí s širokým rozsahem funkcí a je základním výrobním prostředkem v zemědělství a lesnictví. Půda je však ohrožována celou řadou procesů, které vedou k omezení nebo až ztrátě schopnosti půdy plnit své základní produkční a mimoprodukční funkce. V podmínkách ČR a střední Evropy je půda ohrožena především vodní a větrnou erozí, acidifikací, utužením, sesuvy, znečištěním a úbytky organické hmoty. Nejrozšířenějším typem degradace je bezesporu vodní eroze.

Negativní působení vodní eroze spočívá v odnosu organických a minerálních částic půdy z erodovaných ploch a v jejich ukládání na jiných místech. Zvláště negativně lze hodnotit především škody na obecním a soukromém majetku, zanášení vodních toků a vodních nádrží, které je velmi často spojeno s přísunem nadměrného množství živin (z hnojiv apod.), pronikání zbytků agrochemikálií a rizikových látek do vodního prostředí. Přestože mechanismus působení větrné eroze je mírně odlišný než u eroze vodní, důsledky jsou velmi podobné.

V ČR je v současné době podle analýz Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP, v.v.i.) více než 50 % zemědělské půdy ohroženo vodní erozí a více než 10 % větrnou erozí. Přičemž zejména za posledních 30 let se degradace půdy vlivem eroze velmi výrazně zrychlila. Hlavním důvodem je zejména intenzifikace zemědělství a změna preferencí pěstování některých plodin.

Ochranu půdy proti vodní a větrné erozi je proto potřeba urychleně řešit.

Encyklopedie VÚMOP je z hlediska struktury rozčleněna do několika kapitol, které tematicky odpovídají publikaci "Příručka ochrany proti erozi zemědělské půdy".

Obsah

DZES

Metodický postup řešící zařazování částí monitorovaných dílů půdních bloků (DPB) s projevy eroze do mírně erozně ohrožených (MEO) a silně erozně ohrožených (SEO) oblastí

Erozní ohroženost v LPIS

Zjištění erozní ohroženosti na PB/DPB v LPIS

Protierozní opatření v LPIS

Obecné půdoochranné technologie na erozně ohrožených plochách

Specifické půdoochranné technologie na MEO plochách

Podklady pro realizaci půdoochranných technologií na MEO plochách

Ověřování půdoochranných technologií

TEORETICKÉ MINIMUM K VODNÍ EROZI

Vodní eroze obecně

Příčiny eroze obecně

Důsledky vodní eroze

Hodnocení erozního ohrožení půdy

Formy vodní eroze

Hodnocení míry degradace půdy erozí


OCHRANA PROTI VODNÍ EROZI

Opatření organizačního charakteru

Opatření agrotechnického charakteru

Technická protierozní opatření

Postup při výstavbě technických protierozních opatření (TPEO)

Protierozní opatření agrotechnického charakteru v ekologickém zemědělství (EZ)

Protierozní opatření ve speciálních kulturách


TEORETICKÉ MINIMUM K VĚTRNÉ EROZI

Příčiny větrné eroze

Důsledky větrné eroze

Projevy větrné eroze


OCHRANA PROTI VĚTRNÉ EROZI

Organizační opatření.

Agrotechnická opatření.

Technická opatření a větrolamy

Hodnocení erozního ohrožení půdy větrnou erozí


PORADENSTVÍ VE VZTAHU K DZES A EROZI

Informační podpora a specializované webové portály


LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY PŮDY

Legislativa ČR

Legislativa EU


POUŽITÁ A DALŠÍ DOPORUČENÁ LITERATURA


SEZNAM ZKRATEK